Toestemmingsformuliers Tattoo & Piercing

Consent Forms Tattoo & Piercing

TOESTEMMING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN TATTOO

Hierbij verklaar ik bij het tekenen van dit akkoord dat ik de volledige mogelijkheid ben gegeven om alle vragen te stellen over het zetten van een tatoeage en dat al mijn vragen zijn beantwoord.

Specifiek bevestig ik hierbij ook onderstaande regelgeving gelezen te hebben:

Ik heb geen ziekte of aandoening die effect kan hebben op het genezen van de tatoeage. Indien dit wel het geval is heb ik schriftelijke toestemming van mijn arts en deze ook bezorgd aan NOIR op voorhand. Ik ben niet zwanger en ik geef geen borstvoeding. Ik ben niet onder invloed van alcohol of drugs (dit zowel voor als tijdens de behandeling) en ik gebruik op dit moment geen anti-stollingsmiddelen.

° Ik ben geïnformeerd over de risico’s die kunnen ontstaan als gevolg van het zetten van de tatoeage zoals infecties, littekenvorming en andere beschadigingen aan mijn lichaam.

° Ik heb geen huidziektes zoals acne, eczeem, keloid, psoriasis, sproetjes, moedervlekken, littekenweefsel of zonnebrand op en rond de plek waar de tattoo wordt geplaatst. Indien ik last heb van huiduitslag, zwellingen of bultjes op mijn lichaam adviseer ik hierover mijn tattoo-artiest.

° ik lijd niet aan diabetes, hemofilie, metaalovergevoeligheid, latexallergie (graag laten weten, wij hebben alternatieven), hart- en vaatziektes, chronische huidziekte en ik heb ook geen immuunstoornis.

° Ik besef dat het niet mogelijk is voor de zaakvoerders en tattoeurs om te weten of ik een allergische reactie zal hebben op de gebruikte materialen en pigmenten tijdens het proces.

° Ik besef dat er een mogelijkheid is tot infectie bij het nemen van een tattoo, vooral als ik er achteraf niet goed voor zorg. Ik heb uitleg gekregen hoe ik achteraf mijn tattoo moet verzorgen en ga ermee akkoord dat ik deze instructies zal volgen terwijl mijn tatoeage geneest.

° Ik besef dat er een verschil in kleur en tekening kan bestaan tussen het ontwerp en het uiteindelijke resultaat. Ik begrijp dat dit afhankelijk is van mijn huidskleur, huidtype, genezingsproces…

° Ik begrijp dat er een kans is op blow-outs of creep (dit is telkens een blauwe schijn – zoals een blauwe plek – rond de tattoo) en dat dit te maken heeft met mijn huidtype, of indien ik mijn tattoo niet goed verzorg tijdens het genezingsproces.

° Ik ben zelf verantwoordelijk voor eventuele schrijffouten of ontwerpfouten in het design en later ook in de tattoo. Ik hou mij eraan steeds goed het ontwerp na te kijken of na te lezen wanneer de tattooeur mij het ontwerp toont.

° Ik ben ervan op de hoogte dat de eerste bijwerking gratis is, tenzij de tattoo werd geplaatst op de handen, polsen of voeten. Bij deze plekken zijn bijwerkingen betalend.

° Ik begrijp dat de zaakvoerders noch de tattoo-artiesten verantwoordelijk zijn voor inktvlekken op mijn kledij.

° ik begrijp dat verscheidene huidbehandelingen zoals laserbehandeling, plastische chirurgie of andere processen veranderingen bij mijn tattoo kunnen teweegbrengen.

° Ik besef dat een tattoo permanent is en verandering zal teweegbrengen aan mijn uiterlijk.

° Ik heb geen mentale of fysieke tekortkoming waardoor ik niet in staat ben de beslissing om mij te laten tattoeëren te nemen.

°Ik bevestig hierbij dat ik minimum 18 jaar ben en dat de keuze voor het plaatsen van de tattoo mijn eigen keuze is. Ik geef hierbij toestemming voor het plaatsen van de tattoo en alle acties en handelingen die hierbij nodig zijn tijdens het plaatsingsproces.

°Ik maak tijd voor het zetten van mijn tattoo. Het proces van het zetten van een levenslang kunstwerk op mijn lichaam neemt nu eenmaal even tijd in beslag, waardoor ik ook moet rekening houden met het feit dat er soms vertragingen zijn, waardoor mijn afspraak/de afspraak van de persoon voor mij kan uitlopen.

°Ik geef toestemming dat NOIR foto’s en filmpjes van mij maakt en post op sociale media. Ik ben ervan op de hoogte dat filmpjes en foto’s altijd op een respectvolle manier worden gemaakt en getoond.
Ik weet dat ik altijd mag sturen indien ik mij toch niet comfortabel voel bij een specifieke foto of filmpje en deze offline wordt gehaald.
Tenslotte ben ik me ervan bewust dat ik altijd mag aangeven aan de balie dat ik niet wens gefilmd of gefotografeerd te worden (dit alvorens plaats te nemen in de wachtruimte of het café)   
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ° Ik ben volledig op de hoogte van onderstaande policy en ga hiermee akkoord. (Indien je jouw rijksregisternummer niet wil meegeven, vul dan gewoon 00000000000 in.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                POLICY:

 • Afspraken met een duurtijd tot 2u.

  1. Voor afspraken met een duurtijd tot 2u. wordt aan de klant een voorschot van 50,00 euro in rekening gebracht.
  2. Deze afspraken kunnen op verzoek van de klant kosteloos naar een andere passende datum worden verzet indien wij daarvan uiterlijk één week voor de initieel geplande datum op de hoogte worden gebracht, hetgeen ons de mogelijkheid geeft om een andere klant in het betreffende tijdsslot in de plannen.
  3. Indien de klant een gemaakte afspraak niet nakomt of niet op tijd afzegt, zoals hiervoor aangegeven, zal aan de klant een no-show vergoeding in rekening worden gebracht gelijk aan het reeds betaalde voorschot. Dezelfde vergoeding zal in rekening worden gebracht indien de overeenkomst door de klant geannuleerd wordt.
  4. Indien een gemaakte afspraak door ons niet kan worden nageleefd, zullen wij de klant daarvan minstens 2 dagen op voorhand op de hoogte brengen en tegelijkertijd een nieuwe afspraakdatum voorstellen.
  5. Behoudens in geval de klant door ons tijdig werd verwittigd dat een geplande afspraak niet kan doorgaan, zoals hiervoor aangegeven, of overmacht of een dringende reden die ons verzuim kan rechtvaardigen, zullen wij aan de klant een gelijkaardige vergoeding betalen indien een gemaakte afspraak door ons niet zou worden nagekomen.

   

  Afspraken met een duurtijd tussen 2 en 4u.

  1. Voor afspraken met een duurtijd tussen 2 en 4u. wordt aan de klant een voorschot van 100,00 euro in rekening gebracht.
  2. Deze afspraken kunnen op verzoek van de klant kosteloos naar een andere passende datum worden verzet indien wij daarvan uiterlijk één week voor de initieel geplande datum op de hoogte worden gebracht, hetgeen ons de mogelijkheid geeft om een andere klant in het betreffende tijdsslot in de plannen.
  3. Indien de klant een gemaakte afspraak niet nakomt of niet op tijd afzegt, zoals hiervoor aangegeven, zal aan de klant een no-show vergoeding in rekening worden gebracht gelijk aan het reeds betaalde voorschot. Dezelfde vergoeding zal in rekening worden gebracht indien de overeenkomst door de klant geannuleerd wordt.
  4. Indien een gemaakte afspraak door ons niet kan worden nageleefd, zullen wij de klant daarvan minstens 2 dagen op voorhand op de hoogte brengen en tegelijkertijd een nieuwe afspraakdatum voorstellen.
  5. Behoudens in geval de klant door ons tijdig werd verwittigd dat een geplande afspraak niet kan doorgaan, zoals hiervoor aangegeven, of overmacht of een dringende reden die ons verzuim kan rechtvaardigen, zullen wij aan de klant een gelijkaardige vergoeding betalen indien een gemaakte afspraak door ons niet zou worden nagekomen

   

  Afspraken met een duurtijd langer dan 4u. 

  1. Voor afspraken met een duurtijd langer dan 4u. wordt aan de klant een voorschot van 150,00 euro in rekening gebracht.
  2. Deze afspraken kunnen op verzoek van de klant kosteloos naar een andere passende datum worden verzet indien wij daarvan uiterlijk twee weken voor de initieel geplande datum op de hoogte worden gebracht, hetgeen ons de mogelijkheid geeft om een andere klant in het betreffende tijdsslot in de plannen.
  3. Indien de klant een gemaakte afspraak niet nakomt of niet op tijd afzegt, zoals hiervoor aangegeven, zal aan de klant een no-show vergoeding in rekening worden gebracht gelijk aan het reeds betaalde voorschot. Dezelfde vergoeding zal in rekening worden gebracht indien de overeenkomst door de klant geannuleerd wordt.
  4. Indien een gemaakte afspraak door ons niet kan worden nageleefd, zullen wij de klant daarvan minstens 2 dagen op voorhand op de hoogte brengen en tegelijkertijd een nieuwe afspraakdatum voorstellen.
  5. Behoudens in geval de klant door ons tijdig werd verwittigd dat een geplande afspraak niet kan doorgaan, zoals hiervoor aangegeven, of overmacht of een dringende reden die ons verzuim kan rechtvaardigen, zullen wij aan de klant een gelijkaardige vergoeding betalen indien een gemaakte afspraak door ons niet zou worden nagekomen.
 • Minderjarigen worden niet getattoeëerd, ook niet met toestemming van ouders of voogd.
 • Er mag geen verdovende zalf gebruikt worden op voorhand. Indien we merken dat dit toch is gebeurd zal de afspraak verplaatst worden en dient er een nieuw voorschot betaald te worden.
 • Minimum startprijs bedraagt 80 euro.
TATTOO CONSENT FORM

Hereby I declare, upon signing this document, that I’m fully capable of asking all necessary questions with regards to the placement of a tattoo, and that all my questions have been answered.
I hereby confirm, specifically, to have read the rules and policy below:
I do not have any disease or condition that could affect the healing of the tattoo. If this is the case, I have written permission from my doctor and also provided it to NOIR in advance. I am not pregnant or breastfeeding. I am not under the influence of alcohol or drugs (both before and during the treatment) and I am not currently using anti-coagulants.° I am fully informed about the risks which may occur as a result of getting tattooed, such as infections, forming of scar tissue or other damages to my body.
° I have no skin diseases such as acne, eczema, keloids, psoriasis, freckles, birthmarks, scar tissue of sunburn on and around the place where the tattoo will be placed. In case I do have issues with swelling of skin, rash, or bumps on my body, I will inform my tattoo artist about this
° I do not have diabetes, hemophilia, sensitivity to metal, latex allergy (please inform us, we have alternatives), heart and coronary disease, chronic skin disease, and I also do not have an immune deficiency disorder
° I realise it’s not possible for the business owners or tattoo artists to know whether I’ll have an allergic reaction to the used materials or pigments during the process
° I realise there’s a possibility I might develop an infection upon getting a tattoo, especially in case I do not take decent care of it afterward. I have received information on how to take care of my tattoo and agree that I will follow these instructions while my tattoo is healing
° I realise there might occur a difference in color and drawing between the design and the eventual result. I realise this depends on my skin color, skin type, healing process…
° I understand there’s a chance of blow-outs or creep (this occurs as a blueish shine on the skin, resembling a bruise), and that this has to do with my skin type or lack of decent aftercare for my tattoo.
° I myself am responsible for possible writing errors or design errors in the actual design and later on also in the tattoo. I will take care to study the design in-depth to check for errors when shown to me by the tattoo artist.

° I am aware that the first touch-up of my tattoo is for free (unless the tattoo was placed on  the hands, wrists, or feet – on these spots a touch-up will not be for free)
° I understand the shop owners nor tattoo artists are responsible for ink stains on my clothing
° I understand that different skin treatments, such as laser treatment, plastic surgery, or other processes, might elicit changes in my tattoo.
° I’m fully aware that a tattoo is permanent and will lead to permanent changes to my appearance
° I am mentally and physically capable to make the decision to get tattooed.
° I hereby confirm I’m at least 18 years old and that the choice of getting a tattoo is my own. I hereby give permission for the placement of the tattoo and all actions which are necessary during the process.
° I take my time to get tattooed. The process of getting a work of art that will last for a lifetime does take some time, which may lead to possible delays in the schedule
° I am fully aware of our deposit and age policy below and agree with this (if you don’t have a Belgian ID or if you’re not willing to give us your personal registered number, please just enter 00000000000)

POLICY:

 • Our shop is cash only
 • Deposit policy:
 •  1. For appointments with a duration under 2 hours, the client will be charged a deposit of 50.00 Euro.
  2. These appointments may be rescheduled to another suitable date at the request of the customer free of charge if we are informed of this at least one week before the initially scheduled date, which gives us the opportunity to schedule another customer in the relevant time slot.
  3.If the client fails to keep an appointment made or to cancel in time, as indicated above, the client will be charged a no-show fee equal to the advance payment already made. The same fee will be charged if the agreement is cancelled by the customer.
  4.If an appointment made cannot be kept by us, we will inform the customer at least 2 days in advance and at the same time propose a new appointment date.
  5.Except in the event that the client was notified by us in good time that a scheduled appointment cannot be kept, as indicated above, or for force majeure or an urgent reason that could justify our failure to do so, we will pay the client a similar compensation if an appointment made by us is not kept.
   1. For appointments with a duration between 2 and 4 hours, the client will be charged a deposit of 100.00 Euro.
  2. These appointments may be rescheduled to another suitable date at the request of the customer free of charge if we are informed of this at least one week before the initially scheduled date, which gives us the opportunity to schedule another customer in the relevant time slot.
  3.If the client fails to keep an appointment made or to cancel in time, as indicated above, the client will be charged a no-show fee equal to the advance payment already made. The same fee will be charged if the agreement is cancelled by the customer.
  4.If an appointment made cannot be kept by us, we will inform the customer at least 2 days in advance and at the same time propose a new appointment date.
  5.Except in the event that the client was notified by us in good time that a scheduled appointment cannot be kept, as indicated above, or for force majeure or an urgent reason that could justify our failure to do so, we will pay the client a similar compensation if an appointment made by us is not kept.
  1.  For appointments with a duration longer than 4 hours, the client will be charged a deposit of 150.00 Euro.
  2. These appointments may be rescheduled to another suitable date at the request of the customer free of charge if we are informed of this at least two weeks before the initially scheduled date, which gives us the opportunity to schedule another customer in the relevant time slot.
  3.If the client fails to keep an appointment made or to cancel in time, as indicated above, the client will be charged a no-show fee equal to the advance payment already made. The same fee will be charged if the agreement is cancelled by the customer.
  4.If an appointment made cannot be kept by us, we will inform the customer at least 2 days in advance and at the same time propose a new appointment date.
  5.Except in the event that the client was notified by us in good time that a scheduled appointment cannot be kept, as indicated above, or for force majeure or an urgent reason that could justify our failure to do so, we will pay the client a similar compensation if an appointment made by us is not kept.
 • In case of annulation: you lose the deposit. No show = lose deposit + black list. 15 minutes late = appointment will be rescheduled and you’ll lose the deposit.
 • We do not, under any circumstance, tattoo minors, not even with permission from the parents or other guardian.
 • It is not allowed to use numbing crème in advance. In case we notice that this has happened (and we will notice), the appointment will be rescheduled and a new deposit needs to be paid.
 • Minimum starting price for a tattoo is 80 euro.

I consent to NOIR taking and posting photos and videos of me on social media. I am aware that videos and photos will always be made and shown in a respectful manner. I know that I can always send a message if I am not comfortable with a specific photo or video and it will be taken offline. Finally, I am aware that I can always indicate at the counter that I do not wish to be filmed or photographed (before taking a seat in the waiting room).

TOESTEMMING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN PIERCING

Hierbij verklaar ik bij het tekenen van dit akkoord dat ik de volledige mogelijkheid ben gegeven om alle vragen te stellen over het zetten van een piercing en dat al mijn vragen zijn beantwoord.

Specifiek bevestig ik hierbij ook onderstaande regelgeving gelezen te hebben:

 • Ik ben ervan op de hoogte dat ik zal worden geïnformeerd over de risico’s die kunnen ontstaan als gevolg van het zetten van een piercing zoals infecties, littekenvorming en andere beschadigingen aan mijn lichaam.
 • Ik besef dat het voor de piercer onmogelijk is om te weten of ik een allergische reactie zal hebben op de gebruikte materialen tijdens het proces.
 • Ik besef dat er een mogelijkheid is tot infectie bij het nemen van een piercing, vooral als ik er achteraf niet goed voor zorg. Ik heb uitleg gekregen over de verzorging en ik ga ermee akkoord dat ik deze instructies zal volgen terwijl mijn piercing geneest.
 • Ik ben ervan op de hoogte dat de piercing eerst wordt afgetekend en pas wordt gezet wanneer ik mijn mondeling akkoord heb gegeven.
 • Ik neem geen bloedverdunners
 • Ik heb geen van volgende aandoeningen (gehad): geelzucht, hepatitis A/B/C, diabetes, epilepsie, bloed-, vaat- of hartziekten, astma, blauwe plekken, herpes, HIV/aids, psoriasis, kelloïdvorming of andere. Indien wel breng ik de piercer hiervan op de hoogte.
 • Ik heb geen allergie aan latex, metalen of ontsmettingsvloeistoffen. Indien wel breng ik de piercer hiervan op de hoogte.
 • Ik ben niet zwanger, geef geen borstvoeding en ik werd niet geopereerd op de plek waar de piercing zich zal bevinden. Indien wel breng ik de piercer hiervan op de hoogte.
 • Ik ben ervan op de hoogte dat een eerste controle-afspraak gratis is en zal hiervan ook gebruik maken om ervoor te zorgen dat mijn piercing optimaal geneest.
 • Ik heb geen mentale of fysieke tekortkoming waardoor ik niet in staat ben de beslissing om mij te laten piercen te nemen.
 • ik ben akkoord met de voorschot policy zoals beschreven op de startpagina van deze website www.noirgent.be
 • Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld en geen informatie achtergehouden. Ik bevestig hiermee dat de keuze voor het plaatsen van de piercing volledig mijn eigen keuze is. Ik geef hierbij toestemming om de piercing te plaatsen en toestemming voor alle handelingen en acties die nodig zijn tijdens het plaatsingsproces. Tenslotte maak ik tijd voor het plaatsen van de piercing en besef ik dat er soms vertragingen en dergelijke plaats kunnen vinden. Ik weet dat de piercer steeds alles doet om het beste werk te leveren bij ieder individu.
 • Indien je je rijksregisternummer niet wenst te delen, gelieve dan 00000000000 in te vullen.
 • Ik geef toestemming dat NOIR foto’s en filmpjes van mij maakt en post op sociale media. Ik ben ervan op de hoogte dat filmpjes en foto’s altijd op een respectvolle manier worden gemaakt en getoond. Ik weet dat ik altijd mag sturen indien ik mij toch niet comfortabel voel bij een specifieke foto of filmpje en deze offline wordt gehaald. Tenslotte ben ik me ervan bewust dat ik altijd mag aangeven aan de balie dat ik niet wens gefilmd of gefotografeerd te worden (dit alvorens plaats te nemen in de wachtruimte of het café).
PIERCING CONSENT FORM

I hereby declare, upon signing this consent form, that I’ve been given every opportunity to ask questions about the procedure of getting pierced, and all my questions have been answered.

I  also and specifically confirm to have read the information and reglementation below:

 • I am aware that I will be informed about the risks that may occur as a result of getting pierced, such as infections, scar tissue, and other possible damage to the body.
 • I realize that it’s impossible for the piercer to know whether I (might) have an allergic reaction to certain materials used during the piercing process.
 • I am aware that there is a possibility a piercing might get infected, especially if I do not take good care of it after it has been placed. I have received all necessary information regarding aftercare, and agree that I will follow these instructions whilst my piercing is in the healing stage.
 • I am aware that the piercing will first be marked on my body, and will only be placed after I’ve given my verbal consent with that placement.
 • I am currently not taking any blood-thinning medication.
 • I do not have – or haven’t had – any of the following conditions: jaundice, hepatitis A/B/C, diabetes, epilepsy, blood -, heart – or vascular disease, bruises, herpes, HIV/Aids, psoriasis, forming of keloids, or any other major conditions. If so, I will inform my piercer about this.
 • I am not allergic to latex, certain metals, or disinfectant fluids. If so, I will inform my piercer about this.
 • I am not pregnant, do not breastfeed and I haven’t had an operation on the place where I’d like to get my piercing. If so, I will inform my piercer about this.
 • I am aware that a first check-up appointment is free, and will make use of this appointment to make sure my piercing heals in the best possible way.
 • I do not have any mental or physical problems, which cause me to be incapable of making a well-informed decision on getting pierced.
 • I have filled in this form to be true, and have not withheld any information from my piercer. I hereby confirm that the choice for getting this piercing is completely my own. I hereby agree to getting pierced and to all actions necessary during the process of placement. Last but not least, I take my time for getting pierced and I realize that at times, there might be some delays. I know that the piercer will do everything in their capability to do their best work with each and every individual.
 • I agree with the deposit policy as described on this website www.noirgent.be
 • If you don’t have a Belgian ID or you’re not willing to share your personal registration number, please fill in 00000000000 
 • I consent to NOIR taking and posting photos and videos of me on social media. I am aware that videos and photos will always be made and shown in a respectful manner. I know that I can always send a message if I am not comfortable with a specific photo or video and it will be taken offline. Finally, I am aware that I can always indicate at the counter that I do not wish to be filmed or photographed (before taking a seat in the waiting room).

 

dag/maand/jaar day/month/year

Indien u vragen of twijfels heeft bij onze toestemmingsformulieren, gelieve dan zo snel mogelijk te mailen naar noirgent@gmail.com